KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – STRONA INTERNETOWA 

  

Niniejszym wskazujemy, iż korzystanie ze strony internetowej Ciecholewski-Wentylacje sp. z o.o. z siedzibą w Koźminie, http://www.wentylacje.pl/, może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych jej użytkowników (np. imienia i nazwiska, adresu IP urządzenia użytkownika, danych pozyskiwanych na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach użytkowników), w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO). Wobec powyższego, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że: 

 1. Administratorem tych danych osobowych jest Ciecholewski-Wentylacje sp. z o.o. z siedzibą w Koźminie: Koźmin 30, 83-236 Pogódki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 270883, posiadającą numer NIP: 5922140060, REGON: 220349436, (dalej jako Spółka),
  adres e
  -mail: sekretariat@wentylacje.pl, nr tel.: 58 530 43 40. 
 2. Podstawę przetwarzania danych osobowych jest ich oczywiste upublicznienie poprzez wejście na stronę internetową Spółki, jak również, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego, ciążącego na administratorze na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. e i f RODO. 
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania użytkownikowi ze strony internetowej Spółkihttp://www.wentylacje.pl/, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji, realizacji obowiązków przewidzianych prawem powszechnie obowiązującym oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 lub przez okres dłuższy, wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiąmizującego, jak również przez czas upływu okresu przedawnienia roszczeń. 
 5. Przetwarzane przez nas dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych, jak również nie będą przedmiotem zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.Dane te mogą być przekazywane tylko tym podmiotom, wobec których taki obowiązek przewidują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, jak również podmiotom świadczącym usługi na rzecz bieżącej działalności Administratora, np. usługi informatyczne, księgowe itp.
 6. Każdy podmiot, którego dane osobowe przetwarzamy ma prawo żądać dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia oraz ograniczenia przez nas ich przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że dane te przetwarzane są w sposób nieprawidłowy. Użytkownik może zarządzać wyrażoną zgodą, w tym ją cofnąć. Podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów określonych w ust. 3.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – POCZTA ELEKTRONICZNA

 

Niniejszym wskazujemy, iż wiadomość e-mail lub jej załączniki, skierowane do Ciecholewski-Wentylacje sp. z o.o., mogą zawierać dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO). Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem tych danych osobowych jest Ciecholewski-Wentylacje sp. z o.o. z siedzibą w Koźminie: Koźmin 30, 83-236 Pogódki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 270883, posiadająca numer NIP: 5922140060, REGON: 220349436, (dalej jako Spółka),
  adres e-mail: sekretariat@wentylacje.pl, nr tel.: 58 530 43 40.
 2. Podstawę przetwarzania danych osobowych jest ich oczywiste upublicznienie z chwilą nawiązania kontaktu ze Spółką w formie wiadomości e-mail lub to,że ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, która łączy podmiot danych osobowych ze Spółką, lub realizacji obowiązku prawnego, ciążącego na Spółce w myśl przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jak również ewentualnego dochodzenia roszczeń (art. 9 ust. 2 lit. e i f oraz art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO).
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną Spółce wiadomość e-mail, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji, a także realizacji pozostałych obowiązków określonych w pkt 2.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy (w przypadku wiadomości e-mail) lub przez okres dłuższy, wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jak również przez czas upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 5. Przetwarzane przez Spółkę dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych, jak również nie będą przedmiotem zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Dane te mogą być przekazywane tylko tym podmiotom, wobec których taki obowiązek przewidują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, jak również podmiotom świadczącym usługi na rzecz bieżącej działalności Spółki, np. usługi informatyczne, księgowe itp.
 6. Każdy podmiot, którego dane osobowe przetwarza Spółka, ma prawo żądać dostępu
  do tych danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania przez Spółkę, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że dane te przetwarzane są w sposób nieprawidłowy. Podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów określonych w pkt 3.

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących zmianą podstawy przetwarzania przez Spółkę danych osobowych, treść powyższej klauzuli ulegnie zmianie, o czym Spółka niezwłocznie poinformuje.